Provincie Zuid-Holland

Bronbemaling kosten samengevat voor opdrachtgevers in de bouw en civiele techniek

Vergunningsplichtig electrisch gedreven bemaling*

 • Engineering 13%
 • Monitoring en supervisie 4%
 • Kosten plaatsen en verwijderen bemaling 15%
 • Huur bemalingsinstallatie 15%
 • Energiekosten bemalingsinstallatie 24%
 • Belastingen en legeskosten bemaling 29%
 • Faalkosten 0 - 500%

Vergunningsplichtig diesel gedreven bemaling*

 • Engineering 11%
 • Monitoring en supervisie 4%
 • Kosten plaatsen en verwijderen bemaling 14%
 • Huur bemalingsinstallatie 26%
 • Energiekosten bemalingsinstallatie 21%
 • Belastingen en legeskosten bemaling 24%
 • Faalkosten 0 - 500%

Meldingsplichtige diesel gedreven bemaling*

 • Engineering 1 - 11%
 • Monitoring en supervisie 1 - 4%
 • Kosten plaatsen en verwijderen bemaling 15 - 20%
 • Huur bemalingsinstallatie 26 - 35%
 • Energiekosten bemalingsinstallatie 20 - 25%
 • Belastingen en legeskosten bemaling 1 - 15%
 • Faalkosten 0 - 250%

Over het algemeen is een verschil in belasting- en legeskosten tussen vergunningsplichtige bemalingen en meldingsplichtige bemaling. De volgende kosten worden berekend:

 • Grondwaterheffing door Provincie, kosten liggen tussen € 0,0085 en € 0,0275 per m³ (prijs afhankelijk van de projectlocatie), het is soms wel mogelijk belastingsvrij te werken bij de juiste maatregelen;
 • Verontreinigingsheffing bij het Waterschap, kosten liggen tussen € 45,17 en € 92,08 per vervuilingseenheid (prijs afhankelijk van de projectlocatie), het is soms wel mogelijk belastingsvrij te werken bij de juiste maatregelen;
 • Legeskosten vergunningsaanvraag bij het Waterschap, melding zijn soms kosteloos.
Vul het onderstaande formulier in en ontvang de PDF met daarin de belastingtarieven voor deze regio. Enkele bemalingsadviseurs kunnen voor u het belastingstracé begeleiden en daarbij belastingen besparen.

Een geohydroloog kan bepalen voor uw project welke engineering volstaat: een bemalingsadvies, een simpele memo, bemalingsplan, onderzoek en/of een onderbouwende email. U kunt ook zelf bepalen met de bemaling blueprint of een bemalingsadvies nodig is. Voor projecten met risicofactoren stelt een geohydroloog een bemalingsadvies op met daarin de benodigde maatregelen voor een stabiele bouwput EN schade aan de omgeving te voorkomen.

In principe mag iedereen een bemalingsadvies opstellen voor uw project. Het wordt aanbevolen een gedegen partij te kiezen OF geen bemalingsadvies op te laten stellen. Als opdrachtgever bent u namelijk aansprakelijk bij diverse contractvormen als blijkt dat het bemalingsadvies niet klopt tijdens de uitvoering en meerwerk of halverwege stoppen is duur.
 De prijzen variëren tussen enkele honderden euro’s tot enkele (tien)duizenden euro’s voor de engineering van een bemalingslocatie. Een bemalingsadvies wordt geëist indien de bemaling vergunningsplichtig is, maar ook kan de CAR-verzekering of gemeente dit eisen. Opdrachtgevers worden geadviseerd een onafhankelijke specialistische partij te kiezen voor de engineering. De kosten van een gemiddelde vergunningsplichtige bemaling is grotendeels afhankelijk van energiekosten en belastingen, vraag bij de onafhankelijke geohydroloog of hij dit wilt optimaliseren (en ook maatregelen beschouwd buiten de bronbemaling). Als de bronbemaler uw adviseur is zult u zelf moeten controleren of bemalen de beste optie is voor uw project.

Tijdens bemalen bent u verplicht enkele metingen te verrichten om de omgevingsrisico’s te controleren. Zo moet u het onttrokken en eventueel geïnfiltreerd volume verplicht bijhouden. Daarnaast is het verstandig deze metingen te controleren met de ontwerpwaarden, bij grote afwijkingen is het belangrijk om te weten of de omgeving nu wel of geen risico’s loopt. Of mogelijk is het meetinstrument foutief geïnstalleerd of gekalibreerd. Laat uw geohydroloog dit beoordelen, of alternatief huur een onafhankelijke troubleshooter bemaling in. Monitoringskosten zijn sterk afhankelijk van de voorgeschreven maatregelen in de engineeringsfase, zorg ervoor dat alleen zaken worden gemeten welke bijdragen aan het beheersen van omgevingsrisico’s.

De kosten van bemaling kunt u opvragen bij de bronbemalers, in Nederland zijn circa 50 bemalers. Een algemene stelregel is dat kleine en/of kortdurende bemaling vaak het goedkoopste uitgevoerd wordt door een lokale bemaler.

TIP! kijk goed in de offerte: Biedt de bemaler alleen bemalingselementen aan of een resultaat? Als u moet bepalen hoeveel pompen er moeten komen dan kan het in de praktijk natuurlijk tegenvallen, is de indicatie van de bemaler aan de lage of hoge kant, welke capaciteit wordt gegeven per pomp? Het is makkelijker voor u om de bemaler te vragen of hij met zijn expertise een prijs wilt maken voor het resultaat dat u wilt.

Bronbemaling langs sleuven kost gemiddeld tussen € 6,– en € 20,– per m¹ sleuf. In Nederland wordt veel gewerkt met plunjerpompen (bijvoorbeeld Impulse Oriëntal). Afhankelijk van de kwaliteit, de staat van onderhoud, doorlatendheid van de bodem en de afdichting van de bronnen heeft u 1 tot 4 pompen nodig per 100 m¹ bronbemaling. Bij kleine bouwputten kan soms gewerkt worden met bronbemaling rondom de locatie, de haalbaarheid hiervoor kan worden bepaald door engineering.

Voor overige bemalingsmethoden zoals deepwellbemaling wordt geen kostenindicatie gegeven, deze kosten zijn sterk locatie gebonden.

Enkele partijen in Nederland kunnen u helpen met het beoordelen van offertes en het presenteren van een onderbouwde keuze door vergelijk van risico’s en kosten.

Pomphuur van een diesel gedreven plunjerpomp is circa € 180,– tot € 300,– per week (super geluidsgedempte pompen kosten meer huur) en een elektrische gedreven plunjerpomp kost circa € 70,– tot € 100,– per week. Daarnaast dient u rekening te houden met de huur van een zandvanger, watermeter en eventueel afvoerleidingen.

De zuigleidingen en het onderhoud (tot zekere hoogte) is inbegrepen in de huurprijs. Sommige bemalers sluiten onderhoud en bediening van de installatie uit, u als opdrachtgever dient dit dus uit te voeren, dit betekent wel dat u zelf verantwoordelijk moet zorgen voor het bemalingsresultaat en dat het materieel heel blijft.

Een diesel plunjerpomp gebruikt circa 20 liter diesel per dag, een elektrische plunjerpomp heeft een vermogen van 5,5kW. Per pomp moet rekening gehouden worden met circa € 200,– energiekosten per week. Er zijn enkele (nieuwe) energiezuinige pompen op de markt welke tot de helft besparen op energiekosten, kijk goed of uw bemaler zuinige pompen gebruikt om het milieu te beschermen en kosten te besparen.

De energiekosten zijn dus soms hoger dan de huurkosten van de elektrische pomp (zoals het voorbeeld).

Bij het toepassen van sommige infiltratietechnieken (buiten traditioneel) of lange persleidingen naar een afvoerpunt dan wordt gewerkt met hoge drukpompen, deze pompen gebruiken vaak veel meer energie dan plunjerpompen. Het wordt aanbevolen het energieverbruik ook bij afvoeren of retourneren van grondwater mee te wegen bij de beslissing.

Faalkosten zijn bovengemiddeld bij bemalen vergeleken met andere facetten uit de bouw. Vaak is dit onnodig. Een aantal voorbeelden van faalkosten:

 • kosten door puin in de bodem (herontwikkeling? kans op puin in de bodem is groot);
 • extra huur- en energiekosten door uitloop van de werkzaamheden;
 • bodem is niet geschikt voor bemalen (de bemalingskosten plus het feit dat u moet investeren in een gesloten bouwput welke vaak niet is ingecalculeerd en een veelvoud kost vergeleken met de bemaling);
 • bebouwing naast de bouwput is beschadigd door maaivelddaling (dit kan oplopen tot enkele honderdduizenden tot miljoenen schade);
 • houten paalfundering aangetast door bemaling (houten palen in de omgeving, zorg dan voor een goed onderbouwd bemalingsadvies);
 • er zijn meer pompen nodig dan “ingeschat” (vraag de bemaler om een resultaat en niet een prijs per pomp)
 • etc.

U als opdrachtgever zult moeten opdraaien voor het merendeel van deze faalkosten, het kan zijn dat uw CAR-verzekering faalkosten dekt, echter is dit geen oplossing voor de lange termijn. Uit alle troubleshooting projecten uitgevoerd door Loots Grondwatertechniek is gebleken dat slechts 5% van deze projecten faalkosten waren door onvoorziene omstandigheden, de overige bemalingen welke niet functioneerden waren allemaal bekende faalmechanismen. Dit is de reden van het lanceren van deze website voor opdrachtgevers.

Uw project is afgerond, u wilt graag de pompen, leidingen en filters laten afvoeren, de kosten zijn vaak ingecalculeerd samen met het plaatsen. Sommige bemalers bieden een korting als u zelf de bemaling uit de bodem haalt.

Er is nog een zaak waar u op moet letten, de boorgaten van de bemaler moeten in kleilagen en veenlagen worden afgedicht met “zwelklei”. Dit is een eis vanuit de overheid om grondwaterkwaliteit van verschillende watervoerende lagen te beschermen (zoek BRL2100 voor meer informatie). Het doorboren van scheidende lagen tussen watervoerende lagen is niet verboden mits het goed wordt afgedicht. Voorkom een (licht) milieudelict, de kosten voor deze overtreding en de herstelkosten zijn vaak een veelvoud van de totale bemalingskosten.

Regio

Regio

Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn veel polders met regelmatig slappe veenlagen, deze polders worden continu bemalen zodat dit land gebruikt kan worden. In een polder is het soms nodig een spanningsbemaling toe te passen. Met name in veengebieden is een spanningsbemaling nodig voor een stabiele bouwput, veen is namelijk maar 10% zwaarder als water en kan een veenlaag omhoog duwen. De bodem van Zuid-Holland laat zich omschrijven als zeer divers, van een zandige bodem vanaf het oppervlak tot vele slappe bodemlagen vanaf het maaiveld tot tientallen meters diep.

In de provincie Zuid-Holland is het bevoegd gezag een van de volgende waterschappen:

 • Hoogheemraadschap van Rijnland;
 • Hoogheemraadschap van Delfland;
 • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard;
 • Waterschap Hollandse Delta;
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;
 • Waterschap Rivierenland.

Wilt u weten in welk waterschap uw project valt? kijk hier voor een waterschappen en gemeente kaart

De volgende gemeenten hebben de grondwaterstand openbaar inzichtelijk in Noord-Holland:

Formulier voor vragen, meld u aan voor de nieuwsletter en ontvang GRATIS één waterschap kosten overzicht naar keuze

Over bronbemalingkosten.nl

Over bronbemalingkosten.nl

Loots Grondwatertechniek

Bronbemalingkosten.nl is voorgekomen uit de missie en visie van Loots Grondwatertechniek, een (inter)nationale bemalingsadvies engineering en troubleshoot partner voor bouwput en grondwater.

Missie Loots Grondwatertechniek: Bouwputbemalingen en grondwaterproblematiek transparant maken door hoogwaardig advies & risicomanagement. Wij zijn de gids van onze opdrachtgever en hun project beneden het natuurlijke grondwaterpeil. “Independent Guide for your Dewatering Site”

Visie Loots Grondwatertechniek: Hoe beter (of transparanter) de engineering & risicomanagement van bemalingen en (grondwater bij) ondergronds bouwen, hoe beter de opdrachtgever keuzes kan maken en hoe lager de faalkosten en -kans. Vergelijken van uitvoeringsmethodiek en vervolgens transparant in overleg met de opdrachtgever een strategie bepalen is nodig voor de sustainability van het vak “bemalen”.  Geen damwanden of verticale kwelschermen toepassen als onderbouwd is dat de invloed van bronbemaling gering is zonder grote risico’s. Maar ook toepassen van alternatieve technieken (onderwaterbeton, gesloten bouwput, injecteren) in het geval dat bij bemalen de risico’s te groot zijn.

Disclaimer website:

Fouten, vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van Loots Grondwatertechniek website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de voor Loots Grondwatertechniek gepubliceerde internetsite of overige publicaties. Loots Grondwatertechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Loots Grondwatertechniek website. De gegevens op onze website en van onze publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Loots Grondwatertechniek worden gewijzigd.

*De percentages en kosten zijn gemiddelden afgeleid uit ontwerp-, monitoring-, troubleshoot- en supervisieprojecten van Loots Grondwatertechniek.